Darujte nám dve percentá

Údaje o občianskom združení (prijímateľovi):

Pes človeku
Kynceľová 102
974 01 Banská Bystrica
IČO 37894838
občianske združenie
Ďakujeme za Vašu podporu.

Fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

  1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A a typ B) sú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech  prijímateľa. Ak ste sa rozhodli podporiť našu organizáciu, do daňového priznania potrebujete uviesť:
    Názov: Pes človeku| Sídlo: Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica| IČO: 37894838 | Právna forma: občianske združenie

POZOR: IČO prijímateľa sa vypisuje do kolónky sprava!

  • Vypočítajte si:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu.

Zamestnanci

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

  1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

      Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

            a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

            b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali. Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti je povinnou prílohou k Daňovému priznaniu.

  • Do Vyhlásenia o poukázaní 2% (3%) z dane, ak ste sa rozhodli podporiť našu organizáciu, potrebujete uviesť:
    a)   Názov: Pes človeku

      Sídlo:   Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica

      IČO:    37894838

      Právna forma: občianske združenie

POZOR: IČO prijímateľa sa vypisuje do kolónky sprava!

b)  sumu, ktorú chcete poukázať

c)   do kolónky ROK sa píše 2019

d)  ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne

  • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2020

Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom zo Zoznamu prijímateľov na rok 2020, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech prijímateľa. Ak ste sa rozhodli podporiť našu organizáciu, potrebujete uviesť:
a)         Názov: Pes človeku

      Sídlo:   Kynceľová 102, 974 01 Banská Bystrica

      IČO:    37894838

      Právna forma: občianske združenie

      POZOR: IČO prijímateľa sa vypisuje do kolónky sprava!

b)  sumu, ktorú chcete poukázať

Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.