Prínos psa so špeciálnym výcvikom pre postihnuté dieťa

Vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, či ide o dieťa alebo dospelého, ľudia s postihnutím sú obmedzení vo viacerých sférach života. Často sa cítia úplne závislý od cudzej pomoci. Konkrétne sa napríklad neustále musia vysporiadavať s cestnou premávkou, prekážkami na ceste, obrubníkmi, schodmi, s hľadaním dverí, so vstupom a pohybom po budovách, … . To môže u nich vyvolávať pocit izolácie, bezradnosti a pocit odsunutia na okraj spoločnosti, pričom treba mať na pamäti, že deti sú citlivejšie ako dospelí. Deti s postihnutím majú tendenciu uzatvárať sa pred svetom doma, samy do seba. Ťažko nadväzujú kontakty, ťažko nachádzajú sebarealizáciu. Špeciálne cvičený pes je trénovaný, aby postihnutému pomohol vykonávať jeho každodenné činnosti. Na druhej strane adept na psa so špeciálnym výcvikom musí byť schopný postarať sa o psa na určitej úrovni. Tak pes pomáha dieťaťu naučiť sa zodpovednosti, pravidelnosti, zmyslu pre povinnosť, starostlivosti o inú živú bytosť, empatii, … . Samotná starostlivosť o inú živú bytosť má veľa pozitív. Postihnutý je menej sociálne izolovaný pokiaľ ide von so psom, ktorý je katalyzátorom pre sociálnu integráciu – ľudia sa prihovoria ľuďom so psom.

Vzhľadom na to, že osobnosť dieťaťa sa ešte len formuje, je pes so špeciálnym výcvikom pre postihnuté dieťa mimoriadnym prínosom. Deti často neveria svojim schopnostiam. Špeciálne cvičený pes umožňuje u dieťaťa vyšší stupeň samostatnosti a pocit nezávislosti je zasa väčšinou u detí sprevádzaný aj nárastom sebavedomia. Špeciálne cvičený pes sa stáva stálym spoločníkom dieťaťa a uľahčuje jeho sociálnu integráciu, pomáha nadväzovať nové kontakty a priateľstvá. Pre vývoj postihnutého dieťaťa je špeciálne cvičený pes oveľa lepšou alternatívou ako neustále na ňom „visiaci“ dospelý. Ku každému dieťaťu je potrebné pristupovať individuálne a starostlivo zvážiť vhodnosť (výhody a nevýhody) vycvičenia asistenčného psa z hľadiska veku a schopností dieťaťa.

Pes by pre dieťa mohol byť nápomocný množstvom úloh. Samozrejme pes nebude ovládať hneď všetky úlohy, ale len tie, ktoré v spolupráci s dieťaťom zvládnu a ktoré bude dieťa využívať. Vzhľadom na to, že ide o dieťa, jeho potreby a nároky, ale i schopnosti komunikácie so psom sa budú časom meniť a tým je možné prispôsobovať úlohy psa. Občianske združenie Pes človeku poskytuje podporu a spoluprácu počas celej aktívnej služby psa. Považujeme za vhodné umiestniť do rodiny psa so špeciálnym výcvikom včas, aby bol priestor na vytvorenie jedinečného vzťahu dieťaťa a psa a bol čas na využitie všetkých benefitov, ktoré spolupráca špeciálne cvičený pes – postihnuté dieťa ponúka. Rodičia sú starostlivo poučení o vedení psa, poveloch a starostlivosti. Rodičia musia dohliadať na vývoj vzťahu a zabezpečiť psovi vhodnú starostlivosť, možnosť nerušeného odpočinku a odreagovania. Vzhľadom na vek dieťaťa, musia niesť za psa zodpovednosť rodičia.

Asistenčné psy vo všeobecnosti absolvujú 6 mesačný až ročný výcvik, aby zvládli špeciálne úlohy, poslušnosť, bezproblémové správanie na verejných miestach. Pes musí mať rád ľudí, rád sa s nimi zoznamovať a byť k nim priateľský.

Vo všeobecnosti sa za prínos asistenčného psa považuje:

  • obohacuje kvalitu života · zvyšuje úroveň bezpečnosti pre deti s rôznym druhom postihnutia
  • zlepšuje správanie dieťaťa a spoločenské / sociálne zručnosti v úlohe konštantného / stáleho spoločníka
  • umožňuje vytvoriť unikátny vzťah
  • zvyšuje možnosti dieťaťa zažiť viac zo života a rásť
  • znižuje sa potreba vyžadovania pozornosti od opatrovateľov
  • upokojuje deti, tým sa zvyšuje ich schopnosť sústrediť sa a učiť sa
  • redukuje stres · zvyšuje nezávislosť dieťaťa
  • dieťa sa učí zodpovednosti
  • vyvoláva pozitívne zmeny v správaní, upokojuje pri rozrušení

Spolupráca so špeciálne trénovaným psom môže byť obrovským prínosom na ceste k dosiahnutiu čo najväčšej možnej sebestačnosti. Sme presvedčení, že pes je pre deti veľmi vhodnou pomôckou.